Všeobecné obchodné podmienky pre internetový portál www.dobrezlavy.sk

Spoločnosť K4 Trading s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 94519/B ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.dobrezlavy.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.dobrezlavy.sk.

Sprostredkovateľ prevádzkuje webovú stránku www.dobrezlavy.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával zľavové poukazy prostredníctvom tejto stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym zabezpečovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja POUKAZU, v ktorom zabezpečovateľ akceptuje predaj POUKAZU prostredníctvom internetovej stránky. Zabezpečovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Poukazy. Platobné operácie za účelom úhrady ceny poukazu sa realizujú medzi objednávateľom a zabezpečovateľom prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy so zabezpečovateľom na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Poukaze uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť K4 Trading s. r. o. Laurinská 3/A 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 522 534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 94519/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Poukazu zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
 2. Internetový portál je internetová stránka Sprostredkovateľa www.dobrezlavy.sk;
 3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Poukaz na Stránke;
 4. Zabezpečovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Poukazy ponúkané na internetovom portáli
 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  Poukazu;
 6. Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Poukazu uverejnená na Internetovom portáli. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje , popis a opis Plnenia, hodnotu Poukazu, cenu Poukazu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Zabezpečovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Poukazu, podmienky použitia Poukazu;
 7. Poukaz je potvrdenie o práve Klienta voči Zabezpečovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Poukaze (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Poukaze, pričom kúpa Poukazu môže byť Zabezpečovateľovi preukázaná v elektronickej podobe; 
 8. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo na Poukaze; 
 9. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;

Článok II
Objednávka a kúpa Poukazu

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Internetovom portáli v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Poukazy, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť. 
 2. Ponuka Poukazu je aktívna jej zverejnením na Internetovom portáli.Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Poukaz je stanovené dohodou medzi Zabezpečovateľom a Sprostredkovateľom a Zabezpečovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j.vznik záväzku Zabezpečovateľa vyplývajúceho z Poukazu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Poukazy z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. 
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Poukazov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Zabezpečovateľa bude zohľadnený vždy len jeden poukaz pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve fitness klubu nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Poukaz, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak. Poukazy pri pobytoch, letenkách a zájadoch sú určené pre jednu osobu. Ak si klient objednáva Poukaz pre dvojlôžkovú izbu v hoteli, musí si zakúpiť dva poukazy, ak cestujú 3 osoby, objednáva si 3 Poukazy.). Poukaz je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Zabezpečovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Poukazu a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Klient po objednaní poukazu ihneď obdrží e-mailom potvrdenie o kúpe Poukazu s informáciami o bankovom spojení a s možnosťami platby, ktorú klient má uskutočniť do 1 hodiny priamym vkladom v najbližšej pobočky VÚB Banky alebo cez internet banking. Pri pobytoch a zájazdoch klient po úhrade Poukazu obdrží Zmluvu o obstaraní zájazdu, alebo Faktúru. Od tejto chvíli je Klient zaregistrovaný na konkrétny zájazd/pobyt, a platia všeobecné podmienky Zabezpečovateľa, napr. cestovnej kancelárie, alebo leteckej spoločnosti.
 5. Vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke Klient objednáva Poukaz (ďalej len „Objednávka“) a:
  1. Objednávka na kúpu Poukazu sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Poukaz Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Poukaz najneskôr do 24 hodín od objednania, inak právo na využitie žľavy zaniká. Do uhradenia ceny za Poukaz nevzniká Klientovi právo na vydanie Poukazu, Faktúry alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu.
  2. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
 6. Sprostredkovateľ je poverený od Zabezpečovateľa na preberanie ceny za Poukaz. 
 7. Pripísaním ceny za poukaz na účet Sprostredkovateľa sa kúpa Poukazu zrealizuje. 
 8. Daňové doklady /faktúru alebo zmluvu o obstaraní zájazdu/ vo vzťahu ku kúpe Poukazu vydáva ako ich predajca Zabezpečovateľ, pri zájazdoch Sprostredkovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či zabezpečovateľom Plnenia či Poukazu.
 9. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Poukazu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva poukaz na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Zabezpečovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Zabezpečovateľovi ihneď po zakúpení poukazu na e-mailovú adresu Zabezpečovateľa. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Poukazu a dátum úhrady Poukazu. Ak skutočnosť v zmysle prvej vety Klient - podnikateľ Zabezpečovateľovi neoznámi, môže požiadať Zabezpečovateľa o vystavenie daňového dokladu v momente využitia poukazu. Zabezpečovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 10. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Poukazu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Poukazu sa zruší. Uhradené ceny za Poukazy, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Poukaz, a to do 30 dní od zrušenia kúpy Poukazu.
 11. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
 12. Záväzky vyplývajúce z kúpy Poukazu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Zabezpečovateľa Klientovi s využitím Poukazu alebo neuplatnením Poukazu zo strany Klienta v dobe platnosti Poukazu.
 13. Právne následky vyplývajúce z kúpy Poukazu pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Zabezpečovateľovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Zabezpečovateľa voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Zabezpečovateľovi cenu za Poukaz alebo časť ceny za Poukaz.

Článok III
Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania ceny za Poukaz na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Poukaz – Faktúru, pri zájazdoch Zmluvu o obstaraní zájazdu Klientovi predovšetkým elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári.
 2. Poukaz, resp. Faktúra, Zmluva o obstaraní zájazdu (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Poukazu. 
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Zabezpečovateľovi zoznam Poukazov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Poukazu zo strany Klienta Zabezpečovateľovi, s čím Klient súhlasí. 
 4. Klient je oprávnený použiť Poukaz iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Poukaze a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Poukazom. Doba platnosti Poukazu je vždy priamo uvedená v ponuke. 
 5. Ak Ponuka alebo Poukaz stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Zabezpečovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad termín zájazdu), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Poukaze (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Poukazu, pri zájazdoch termín zájazdu, pri pobytoch termín pobytu.
 6. Po uplynutí doby platnosti Poukazu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Poukazu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Poukaz. V prípade nezaplatenia hodnoty Poukazu do 24 hodín od objednania, poukaz stráca platnosť.
 7. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

Článok IV
Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

 1. Zabezpečovateľ ako dodávateľ Poukazu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  1. za kvalitu a rozsah Plnenia,
  2. za dodanie Plnenia,
  3. za naplnenie práv Klienta z Poukazu,
  4. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  5. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Poukazu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Poukazu, resp. faktúry alebo zmluvy o obstaraní zájazdu, spôsobom podľa týchto VOP.
 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe poukazu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
 4. Sprostredkovateľ ani Zabezpečovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Poukazu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Poukaz. 

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Poukaz, alebo Poukaz obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Poukaz bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@dobrezlavy.sk  Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Poukazu a v prípade, že Poukazu nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie poukazu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1.do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Poukazu

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Poukazu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Poukazu elektronickou formou, pokiaľ poukaz nebol použitý. Ak si Klient kúpi Poukaz, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Poukazu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia). V prípade, ak bola klientovi vystavená a zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu, platia všeobecné podmienky cestovnej kancelárie. To znamená, že Poukaz už bol použitý na záväzné objednanie služieb. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Poukaz objednaný na adresu info@dobrezlavy.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet poukazov, od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť a číslo tuzemského účtu na vrátenie platby.
 2. V prípade, že Klient neuhradí cenu za poukaz v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu poukazu bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa poukazov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za poukaz ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za poukaz vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za poukaz bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Poukazy, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Poukazov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 15 zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov.   

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.02.2017.